Year: 2016, Volume: 86, Number: 5

Genomic typing and phylogenetic analysis of canine parvovirus detected in the state of Odisha, India
(Monalisa Behera, Susen K. Panda2, Sweta Das, Pramoda K. Sahoo, Aditya P. Acharya5, Ramesh C. Patra, and Soumyaranjan Pati)
Genomska tipizacija i filogenetska analiza izolata pasjeg parvovirusa izdvojenih u državi Odisha u Indiji

Back