Year: 2015, Volume: 85, Number: 6

Technological properties and chemical composition of the meat of sheep fed with Agaricus bisporus supplement
(Željka Cvrtila Fleck, Lidija Kozačinski, Bela Njari, Dejan Marenčić, Gordan Mršić, Katarina Špiranec, Daniel Špoljarić, Maja Jelena Čop, Mario Živković, and Maja Popović)
Tehnološka svojstva i kemijski sastav mesa ovaca hranjenih pripravkom plemenite pečurke Agaricus bisporus.

Back