Year: 2008, Volume: 78, Number: 5

Spontaneous agnathia-otocephaly in a lamb of the Chiotiko breed - a case report
(Aris Frixos Pourlis)
Spontana agnatija-otocefalija u janjeta pasmine Chiotiko - prikaz slučaja

Back