Year: 2008, Volume: 78, Number: 2

Influence of udder sanitation on hygienic quality of cow milk
(Željko Pavičić, Marijan Cergolj, Tomislav Balenović, Anamaria Ekert-Kabalin, and Hrvoje Valpotić)
Učinak sanitacije vimena na higijensku kakvoću mlijeka krava

Back