Year: 2006, Volume: 76, Number: 5

Pathogenicity of Mycoplasma mycoides subsp. capri in calves previously infected with Trypanosoma congolense
(Adebowale Titilayo Phillip Ajuwape, Razaki Karim Adehan, Adeyemi Igbekele Adetosoye, Julius Osemeikhan Ikheloa, Olayinka Olugbenga Alaka, and Mathew Olapade Ojo)
Patogenost mikoplazme Mycoplasma mycoides subsp. capri u teladi prethodno invadiranoj praživotinjom Trypanosoma congolense

Back