Year: 2006, Volume: 76, Number: 1

Radiographic visualization of the metacarpus and phalanges in the impala (Aepyceros melampus
(Mohamed Mostafa, Lee Martin Koma, Osman Ssengoba)
Radiografski prikaz prsnog prstišta i prstnih članaka impale (Aepyceros melampus)

Back