Year: 2005, Volume: 75, Number: 6

The effects of oral manganese chloride supplementation on the severity of Trypanosoma brucei and Trypanosoma congolense infections in rats
( Tobias Nnia Egbe-Nwiyi, Anastasia Nwaosu, Medugu Apagu Gazdama)
Učinak oralnog dodatka manganova klorida na težinu invazije vrstama Trypanosoma brucei i Trypanosoma congolense u štakora

Back