Year: 2001, Volume: 71, Number: 4

Influence of cadmium salts on gestation and foetuses in rabbits
(Tomislav Dobranić, Luka Štilinović, Marijan Cergolj, Antun Tomašković, and Darko Marković )
Učinak peroralno davanog kadmijeva klorida na gravidnost i plodove u kunica.

Back