Year: 1998, Volume: 68, Number: 2

Listeria ivanovii from a repeat breeding buffalo.
(P. Nigam,R. C. Katoch, M. K. Batta, S. Verma)
Listeria ivanovii izdvojena iz bivolice koja se preganjala

Back